👈 فروشگاه فایل 👉

پیشینه تحقیق سواد اطلاعاتي

ارتباط با ما

... دانلود ...

پیشینه تحقیق سواد اطلاعاتي

عنوان: مبانی نظری سواد اطلاعاتي

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 63

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع کامل

ممکن است در توضیحات بهم پیوستگی در کلمات وجود داشته باشد ولی در فایل word اینگونه نیست.

قسمتی از متن:

سواد اطلاعاتي

اصطلاح سواد اطلاعاتي عموماً به عنوان توانايي ارزيابي و سازماندهي اطلاعات به منظور استفاده مطلوب از آنها با ضريب صحت بالا در يک گستره وسيع و متنوع از منابع تعريف شده مطرح مي‌شود.

از ديدگاه وبر و جانسون سواد اطلاعاتي توانايي اتخاذ تدابير مناسب براي شناسايي اطلاعات مورد نياز است به گونه‌اي که دسترسي به آنها به استفاده صحيح ، اخلاقي و مفيد در سطح جامعه منجر شود (فتاحي،1383).

به بياني ديگر سواد اطلاعاتي قابليتي است که فرد را در ارزيابي انتقادي اطلاعات به دست آمده و استفاده دقيق، موثر و خلاق از آنها به منظور رفع نيازهاي اطلاعاتي خويش توانمند مي‌سازد و در مقايسه با سواد كتابخانه‌اي، سواد اطلاعاتي بيشتر از جستجو در يك فهرست پيوسته يا مواد مرجع ديگراست زيرا سواد اطلاعاتي يك تكنيك نيست بلكه يك هدف براي آموزشگران است.

سواد اطلاعاتي به يك آگاهي از روشي كه سيستم‌هاي اطلاعاتي كاربردي و ارتباط بين يك رفع نياز اطلاعاتي ويژه وشناخت منابع مورد نياز به منظور بازيابي اطلاعات براي رسيدن به حل مسئله است. سواد اطلاعاتي از دو کلمه سواد و اطلاعات ترکيب يافته است. اطلاعات را مردم بيشتر مترادف با اخبار يا داده‌هاي قابل تغيير و تفسير مي‌دانند و سواد عموما به توانايي خواندن و در موارد خاص، توانايي فهميدن يا تفسير دقيق از يک موضوع اطلاق مي‌شود. با ترکيب اين دو کلمه مفهوم جديدي به نام سواد اطلاعاتي به وجود مي‌آيد. سواد اطلاعاتي توانايي تشخيص زمان نياز به اطلاعات، يافتن اطلاعات مورد نياز و ارزيابي و به کارگيري موثر اطلاعات تعريف شده است. واژه سواد در برگيرنده مهارتهاي مورد نيازبراي هرشخص است تا بتواند نقش مناسبي را در جامعه ايفاكند.ساده‌ترين حالت سواد مشتمل بر توانمندي كاربرد زباناست، بدين معنا كه، فرد با سوادقادر به خواندن، نوشتن ودرك زبانبومي خودباشد. خواندن، نوشتن وآشنايي با حساب هنوزبهعنوانمهارتهاياساسيدرسوادبهشمارمي‌آيند،اماامروزه مهارتهايديگرينيزبرايبهرهگيريازاطلاعات وجود دارد. سواد اطلاعاتي يک مهارت است، مهارتي که فرد را قادر مي سازد نياز اطلاعاتي خود را تشخيص دهد، اطلاعات مرتبط با آن را بيابد و به نحوي موثري به کار گيرد. سه وجه تشخيص، يافتن و استفاده موثر از اطلاعات وجوه غالب تمامي تعاريف ارائه شده براي سواد اطلاعاتي هستند. در واقع اگر چه دسترسي مستقيم و بدون واسطه کاربران به منابع اطلاعاتي افزايش يافته ولي افزايش دسترسي به معناي رسيدن به اطلاعات سودمند و مرتبط نيست و استفاده از آن لازمه برخورداري از سواد اطلاعاتي است.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت درباره اعتیاد چیست؟ پرسشنامه اخلاق کاری پتی 1990 پاورپوینت در مورد درمان رفتاری غرقه سازی تحقیق درمورد آی تی و شبکه پاورپوینت آفت لیسه میوه